บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรสัมมนาบุคคลทั่วไป (Public Training)

...
การออกแบบ ติดตั้ง ใช้งาน และบํารุงรักษาระบบผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และลมด้วยตนเอง

(Design, Installation, Operation, and Maintenance of Electricity Generation from Solar and Wind Energy DIY: Solar Rooftop, Solar Floating, Solar Water Pumping, Solar EV Charging Station and Wind Turbines)

อ่านต่อ >>
...
การบูรณาการระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานกระจายตัวในไมโครกริด

Integration of Power Generation from Distributed Energy Resources in Microgrid: Standards, Planning, Design, Control, Operation and Management System

อ่านต่อ >>
...
การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ในระบบผลิต ส่ง และจำหน่ายไฟฟ้า:

(High-Voltage Equipment Testing in Power Generation, Transmission and Distribution Systems: Standard, Technologies, Techniques, Result Analysis and Solutions)

อ่านต่อ >>