บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

เพื่อนช่วยคิด มิตรช่วยทำ วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ทำการสำรวจโหลด การใช้ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าของโรงงาน

กิจกรรมดีๆ ของ PEN Academy ร่วมกับผู้บริหาร วิศวกร และทีมงานของบริษัทที่ได้ส่งทีมงานมาเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติกับ PEN Academy และเป็นการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดสู่การปฏิบัติจริงกับกระบวนการผลิตของบริษัท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทั้งทางบกและอากาศ และงานก่อสร้างอื่นๆ

โดยวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ทำการสำรวจโหลด การใช้ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าของโรงงาน เพื่อนำมาศึกษาและวิเคราะห์ในการนำไปสู่การปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า การบริหารจัดการพลังงาน และการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไปพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจากบริษัทได้ให้บริการจ่ายไฟฟ้าให้ชุมชนและสูบน้ำให้เกษตรกรรอบโรงงานใช้กันฟรีๆ จัดได้ว่าบริษัทได้ดำเนินกิจการด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) อย่างมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล

ในรอบปี 2565 บริษัทได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับโดยเฉลี่ย 4-6 ครั้งต่อเดือน ซึ่งไฟฟ้าดับแต่ละครั้งจะเกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิตที่มีมูลค่าสูง ยิ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตให้เพิ่มขึ้นไปอีก จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า และออกแบบ ติดตั้ง และใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) โดยวางแผนงานติดตั้งออกเป็น 3 ระยะ ด้วยขนาดกำลังผลิต 90 kW (Phase 1), 22 kW (Phase 2), 800 kW (Phase 3) จึงเป็นอีกหนึ่งภาคภูมิใจของ PEN Academy ที่ได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาโครงการให้สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะการสร้างความเจริญไปสู่สังคมส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น