บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

Modern Electric Power Distribution Systems: Design, Operation and Technology Applications

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. โดยมี เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ เป็นวิทยการบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เชิงปฏิบัติให้กับผู้บริหาร และวิศวกร สำนักวิศวกรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสำนักงานบริหารส่วนกลาง และวิศวกรที่ปฏิบัติงานประจำ ณ ศูนย์ฯ ในจังหวัดต่างๆ ทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศรวม 100 ท่าน

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสำนักงานบริหารส่วนกลาง และวิศวกรที่ปฏิบัติงานประจำ ณ ศูนย์ฯ ในจังหวัดต่างๆ ทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศรวม 100 ท่าน