บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

Underground Power Cable System and Equipment

บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด จัด In-house Training เรื่อง "Underground Power Cable System and Equipment" ให้ผู้บริหาร วิศวกร ช่างเทคนิค และพนักงานจากฝ่ายต่างๆ ของบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด รวม 35 คน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์กับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการและเพิ่มคุณภาพงานบริการของบริษัทฯ อีกทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย โดยมีคุณประสิทธิ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิดการฝึกอบรม และเรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด จ.สมุทรปราการ