บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:04-734-1089

การทดสอบและเฝ้าตรวจออนไลน์อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง: มาตรฐานเทคโนโลยี เทคนิค และการวิเคราะห์ผล

IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง " การทดสอบและเฝ้าตรวจออนไลน์อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง: มาตรฐานเทคโนโลยี เทคนิค และการวิเคราะห์ผล ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โดยมีคุณประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล เลขาธิการ IEEE PES - Thailand กล่าวเปิดการสัมมนา และ ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ เป็น Session chairman และร่วมบรรยาย มีผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์จาก กฟผ. กฟน. กฟภ. จุฬาฯ สจล มจพ ถิรไทย เจริญชัย เป็นวิทยากรบรรยาย และมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจาก กฟผ. กฟน. กฟภ. และบริษัทต่างๆ ร่วม 80 คน