บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:04-734-1089

จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพ สมรรถนะ และคุณภาพ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน: หลักเกณฑ์ การออกแบบ

IEEE PES - Thailand จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพ สมรรถนะ และคุณภาพ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน: หลักเกณฑ์ การออกแบบ และปฏิบัติการ วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ ณ ห้องธาราเทพ ฮออล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โดยมีคุณประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล เลขาธิการ กล่าวรายงาน คุณณรงค์ ตันติฉายากร กรรมการบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และ ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ กรรมการบริหาร เป็น Session Chairman ดำเนินการสัมนาและเป็นวิทยากรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก EGAT, PTT, RATCH, GPSC , KMUTNB และบริษัทผู้ประกอบการด้านการผลิตไฟฟ้า โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจากการไฟฟ้า, IPP, SPP, VSPP, อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วม 80 คน