บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:04-734-1089

สัมมนาเชิงวิชาการ ระบบต่อลงดินและประสานศักย์ดิน สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ข้อมูล

IEEE Thailand Section และ IEEE PES - Thailand จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การต่อลงดินและประสานศักย์ดินสำหรับระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ข้อมูล: การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และแก้ไขปัญหา วันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โดย คุณประดิษฐพงษ์ สิริถาวรกุล เลขาฯ กล่าวรายงาน คุณณรงค์ ตันติฉายากร กก.บริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และ ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ กก.บริหาร เป็น Session Chairman และวิทยากร มีที่ปรึกษา และสมาชิก IEEE, วิศวกรและผู้บริหารจาก กฟผ, กฟน,กฟภ, อาจารย์, องค์กรภาคเอกชน, ผู้รับเหมา และผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนา และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างดี