บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:04-734-1089

สัมมนาเชิงวิชาการ การบูรณาการระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานกระจายตัวในไมโครกริด : มาตรฐาน การวางแผน ออกแบบ ระบบปฏิบัติการ ควบคุม และบริหารจัดการ

IEEE PES - Thailand จัดสัมนาเชิงวิชาการเรื่อง "การบูรณาการระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานกระจายตัวในไมโครกริด" เมื่อวันที่ 12 - 14 กันยายน 2561 ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โดยคุณประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล เลขาฯ กล่าวรายงาน คุณณรงค์ ตันติฉายากร ผู้เชี่ยวชาญ 13 กฟภ. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และเรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ทำหน้าที่เป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากร โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์จาก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุูฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวมทั้งผุู้เชี่ยวชาญจาก กฟผ. กฟน. กฟภ. และบริษัทชั้นนำต่าง ๆ อาทิ ABB, Schneider Electric, NR Electric โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลายภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำเข้าร่วมสัมมนารวม 70 ท่าน