บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

สัมมนาเชิงวิชาการ ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานประกอบการธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม

IEEE PES - Thailand จัดสัมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานประกอบการธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม (Electrical Safety in the Commercial and Industrial Workplace)" เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โดยคุณประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล เลขาฯ กล่าวรายงาน คุณณรงค์ ตันติฉายากร ผู้เชี่ยวชาญ 13 กฟภ. เป็นประธานก่าวเปิดสัมมนา และเรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ เป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากร โดยมีวิทยากรจาก กฟผ. กฟน. กฟภ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง ร่วมบรรยาย พร้อมการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมสัมมนา