บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

การพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนแบบครบวงจรเพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่นไทย

PEN Academy (PENA) จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "การพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนแบบครบวงจรเพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่นไทย (Development of Community-Based Power Plants for Thai Local Sustainability)" วันที่ 29-31 มกราคม 2563 ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โดยมีคุณขจรเดชาวุฒิ เมืองถ้ำ ที่ปรึกษา PENA เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา และ ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งเป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรด้วย มีวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกอบการ และ ผู้ผลิตจาก สอท, กรมปศุสัตว์, MEA, GEN, IPE, OPS, Triveni, Thermax, และ KI เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้บริหาร วิศวกร เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการและอาจารย์ จากการไฟฟ้า หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และบริษัทต่างๆ กว่า 120 ท่าน

ยุทธการครั้งต่อไปเรื่อง "การพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนแบบครบวงจรเพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่นไทย 2" วันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.pen-th.com