บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

การบรูณาการระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน กระจายตัวในไมโครกริด: การวางแผน ออกแบบ ระบบควบคุม ปฏิบัติการ บริหารจัดการ และประยุกต์ใช้งาน

IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ร่วมกับ Power Energy Network Co., Ltd. (PEN) จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "การบูรณาการระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานกระจายตัวในไมโครกอด: การวางแผน ออกแบบ ระบบควบคุม ปฏิบัติการ บริหารจัดการ และประยุกต์ใช้งาน (Integration of power generation from distributed energy resources in microgrid: Planning Design, Control, Operation Management System and Applications)" วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โดยมีคุณประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล เลขานุการสมาคมฯ กล่าวรายงาน คุณณรงค์ ตันติฉายากุล ผู้เชี่ยวชาญ 13 สายงานรองผู้ว่าการวิศวกรรม PEA เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา และ ร.ต.ดร.โตศักดิ์ทัศนานุตริยะ เป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากร โดยมีผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์จาก EGAT, MEA, PEA, KU, KMUTNB, ABB, Schneider, GE ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้บริหาร วิศวกร นักวิจัย และอาจารย์ จาก 3 การไฟฟ้า หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และบริษัทต่างๆ กว่า 60 ท่าน

ยุทธการครั้งต่อไปเรื่อง "การพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนแบบครบวงจรเพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่นไทย" วันที่ 29-31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ดูรายละเอียดและลงทะบียนได้ที่ www.pen-th.com