บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:04-734-1089

ระบบต่อลงดินและประสานศักย์ดินสำหรับระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ข้อมูล: การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และแก้ไขปัญหา

IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ระบบต่อลงดินและประสานศักย์ดินสำหรับระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ข้อมูล: การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และแก้ไขปัญหา (Grounding and Equipotential Bonding System for Electric Power System, Communication and Telecommunication System, Computer and Data Centers: Design, Installation, Testing, and Solutions" วันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โดยมีคุณประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล เลขาฯ กล่าวรายงาน คุณณรงค์ ตันติฉายากุล ผู้เชี่ยวชาญ 13 สายงานรองผู้ว่าการวิศวกรรม PEA เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา และ ร.ต.ดร.โตศักดิ์ทัศนานุตริยะ เป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรด้วย มีวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์จาก EGAT, MEA, PEA, TOT, IRPC, SPU, Kumwell เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้บริหาร วิศวกร อาจารย์ จาก 3 การไฟฟ้า หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และบริษัทต่างๆ กว่า 60 ท่าน