บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด: Tel:094-871-4422 Fax:02-734-1089

บล็อกเชนในอุตสาหกรรมไฟฟ้า (ตอนที่ 3)

บล็อกเชนแพล็ตฟอร์ม
ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ กรรมการบริหาร IEEE Thailand Section และ IEEE Power & Energy Society – Thailand

บล็อกเชนมีอยู่ 3 แพล็ตฟอร์มหลักๆ ได้แก่ แพล็ตฟอร์มสาธารณะ (public platform) แพล็ตฟอร์มส่วนบุคคล (private platform) และแพล็ตฟอร์มร่วม (federated or consortium platform) การเลือกใช้แพล็ตฟอร์มใดนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการจำเฉพาะขององค์กรนั้นๆ

บล็อกเชนสาธารณะเป็นโครงสร้างแบบกระจายศูนย์ ยอมให้ใครก็ตามมาเข้าร่วมในเครือข่าย อ่านรายการ ถ่ายโอนสินทรัพย์ และร่วมในกระบวนการลงความเห็นได้ โดยทั่วไปไม่ต้องขออนุญาตพิเศษใดๆ กระบวนการตรวจสอบรายการ การตัดสินใจเกิดขึ้นได้โดยผ่านอัลกอริทึ่มความเห็นพ้อง (consensus algorithm) เช่น Proof of Work (PoW) หรือ Proof of Stake (PoS) ตัวอย่างบล็อกเชนที่ใช้แพล็ตฟอร์มสาธารณะคือ Bitcoin, Litecoin, Ethereum และบล็อกเชนอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่ทราบกันว่าเป็นพวกสกุลเงินดิจิทัล บล็อกเชนส่วนบุคคลเป็นโครงสร้างแบบรวมศูนย์ ต้องได้รับอนุญาตเข้าเป็นสมาชิกในการอ่านและส่งรายการ และเข้าร่วมในกระบวนการลงความเห็น เนื่องจากเป็นบล็อกเชนส่วนบุคคลผู้มีอำนาจในหน้าที่สามารถตัดสินใจในการลงความเห็น หรือผ่านการลงคะแนนหรือผ่านอัลกอริทึ่มความเห็นพ้องหลายบุคคล ตัวอย่างบล็อกเชนที่ใช้แพล็ตฟอร์มส่วนบุคคลคือ Bankchain, Monax, และ Hyperledger

บล็อกเชนร่วมเป็นการผสมผสานของแพล็ตฟอร์มสาธารณะกับแพล็ตฟอร์มส่วนบุคคล อาศัยประโยชน์จากโครงสร้างกระจายศูนย์ของบล็อกเชนสาธารณะและการต้องได้รับอนุญาตเข้าร่วมของบล็อกเชนส่วนบุคคล ด้วยบล็อกเชนร่วมนั้นเครือข่ายทั้งหมด ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องและนโยบายสามารถกำหนดโดยสมาชิก/โนด และสมาชิกสามารถควบคุมทุกแง่มุมของบล็อกเชน รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องของรายการ การเพิ่มโนด การจัดการสิทธิพิเศษกับโนด สมาร์ทคอนแทรค หรือการแปรรหัสของโซ่ การลงความเห็นกระทำหรือผ่านการลงคะแนน หรือผ่านอัลกอริทึ่มความเห็นพ้องหลายบุคคล ซึ่งกฎเกณฑ์ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของสมาขิก เช่น บล็อกเชนร่วมของ 20 สถาบันทางการเงิน การทำรายการในบล็อกเชนได้ถ้า 15 สถาบันทางการเงินได้ตรวจสอบความถูกต้องรายการ แล้ว ตัวอย่างบล็อกเชนที่ใช้แพล็ตฟอร์มร่วมคือ R3, B3I และ EWF


คุณสมบัติ แพล็ตฟอร์มสาธารณะ แพล็ตฟอร์มส่วนบุคคล แพล็ตฟอร์มร่วม
การเข้าถึง - บุคคลใดๆ
- เปิดให้เข้าไปอ่าน/เขียนได้
- องค์กรเดียว
- ได้รับอนุญาตให้เข้าไปอ่าน และ/หรือเขียน
- หลายองค์กรที่เลือกเข้ามา
- ได้รับอนุญาตให้เข้าไปอ่าน และ/หรือเขียน
ความเร็ว ช้ากว่า เร็วกว่า เร็วกว่า
ความปลอดภัย - กลไกความเห็นพ้อง
- PoW หรือ PoS
- มีการรับรองผู้เข้าร่วมก่อน
- การลงคะแนนหรือผ่านอัลกอริทึ่มความเห็นพ้องหลายบุคคล
- มีการรับรองผู้เข้าร่วมก่อน
- การลงคะแนนหรือผ่านอัลกอริทึ่มความเห็นพ้องหลายบุคคล
การแสดงตัวตน ปิดบังชื่อ/ใช้นามแฝง รู้ตัวตน รู้ตัวตน
สินทรัพย์ สินทรัพย์ของตน สินทรัพย์ใดๆ สินทรัพย์ใดๆ

เครดิตภาพประกอบจาก : Source: https://blockchainhub.net/